OIB Algemene Voorwaarden voor Bedrijven

Algemene Voorwaarden Opleidings Instituut Bonaire (OIB) voor Bedrijven

Betreft: cursus/opleiding ……………………………………….

Inschrijving

Inschrijving kan d.m.v. een inschrijfformulier. Door ondertekening van dit inschrijfformulier door u of uw werknemer bent u verplicht deze cursus/opleiding af te nemen en het verschuldigde bedrag aan lesgeld te betalen. U kunt tot 10 werkdagen na inschrijving kosteloos de inschrijving van uw werknemer voor de cursus/opleiding annuleren per email via info.oibonaire@gmail.com of per aangetekende brief. Het inschrijfgeld wordt niet geretourneerd.

Toelatingseisen

OIB behoudt zich het recht voor specifieke toelatingseisen te stellen voor een cursus/opleiding. Onder deze toelatingseisen vallen eisen aan vooropleiding, taalbeheersing, specifieke vakken uit een vooropleiding en werkervaring.

Definitieve toelating

Wanneer u en uw werknemer na de inschrijving vanuit OIB een uitnodiging voor de start en de locatie van de cursus/opleiding heeft ontvangen, is de inschrijving definitief. U dient dan direct het gehele bedrag van de cursus/opleiding aan OIB te voldoen.

Acceptatie

OIB behoudt na inschrijving en start van het opleidingstraject het recht -indien er geen intake en capaciteitenonderzoek heeft plaats gevonden- om het opleidingstraject van uw werknemer te beëindigen, indien uw werknemer niet blijkt te voldoen aan de gestelde toelatingseisen, de vereiste bewijsstukken niet heeft overlegd of zich aantoonbaar onvoldoende inzet.

Uw werknemer kan een gemotiveerd verzoek voor vrijstelling indienen bij en ter beoordeling voorleggen aan OIB.

Uitval van opleidingsactiviteit

OIB tracht uitval van opleidingsactiviteiten naar beste vermogen te voorkomen. Voor niet genoten opleidingsactiviteiten als gevolg van uitval, biedt OIB een passende oplossing aan, die zonodig in overleg met uw werknemer wordt vastgesteld.

Inspanningsverplichting

Uw werknemer is gehouden zich naar haar/zijn beste vermogen in te spannen en de opleiding binnen de gestelde termijn met succes af te ronden.

Afwezigheid

Indien uw werknemer anders dan wegens ziekte verhinderd is aan een ingeroosterd opleidingsactiviteit deel te nemen, dient u of uw werknemer dit aan OIB onder opgave van redenen te melden. Uw werknemer heeft de inspanningsverplichting tot het inhalen van de onderwijsactiviteiten waaraan niet is deelgenomen, tenzij anders is overeengekomen.

Afwezigheid wegens ziekte

Indien uw werknemer wegens ziekte verhinderd is opleidingsactiviteiten te volgen, dient uw werknemer of u dit zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de eerste dag van afwezigheid te melden aan OIB en aan de desbetreffende docent(en). Bij herhaalde ziekmelding of langdurige ziekte kan OIB van uw werknemer eisen een bewijs van een arts te overleggen.

Studiemateriaal

Indien blijkt, dat er geen studiemateriaal in Nederland op voorraad is of indien blijkt dat de kosten van verzending vanuit Nederland naar Bonaire extreem hoog zijn, dan is OIB gerechtigd om syllabi/readers van het studiemateriaal te maken en aan de studenten te overhandigen.

Betaling

U ontvangt op basis van de inschrijving een factuur. Het in deze factuur genoemde bedrag dient vóór de start van de cursus/opleiding te worden voldaan en dient vóór de start hiervan te zijn ontvangen door OIB. Mocht het cursusgeld/collegegeld per medewerker meer dan $5,000.00 bedragen, dan kan er in overleg met OIB in twee termijnen betaald worden.

Annuleringsregeling

Annulering van de cursus/opleiding kan alleen geschieden per aangetekend schrijven gericht aan Opleidings Instituut Bonaire (OIB) of per email via info.oibonaire@gmail.com .

OIB behoudt zich het recht voor het ontvangen bedrag van de cursus/opleiding niet te restitueren, indien uw werknemer besluit te stoppen met de cursus/opleiding.

Cursusplanning

OIB behoudt zich het recht voor om bij een tekort aan inschrijvingen een cursus/opleiding op een later tijdstip te plannen of te annuleren. U en uw werknemer zullen hierover tijdig worden geïnformeerd. Wijziging van opleidingslocatie of lesdag is eveneens mogelijk op grond van de groepsgrootte.

Overmacht

Indien door een beperkt aantal inschrijvingen of door overmacht een bepaalde opleiding niet binnen drie maanden na de overeengekomen datum kan aanvangen, behoudt OIB zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. U en uw werknemer worden hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld. Indien door overmacht lesuitval plaatsvindt, behoudt OIB zich het recht voor inhaaldagen in te plannen op een andere dag dan de vaste lesdag.

Einde overeenkomst

Deze overeenkomst en daarmee de inschrijving, eindigt:

  1. Met het behalen van een diploma of een certificaat.
  2. Na afloop van de maximale inschrijvingsduur.
  3. Na annulering door u of uw werknemer met inachtneming van de annuleringsbepalingenvermeld in de voorwaarden van OIB.
  4. Door het overlijden van uw werknemer .
  5. Wanneer uw werknemer door de behaalde studieresultaten belemmerd wordt in devoortzetting van de opleiding.
  6. In het geval OIB door aantoonbare overmacht niet langer in staat is de opleiding aan tebieden.
  7. Op grond van een gemotiveerd besluit met dringende grondslag door het bevoegd gezagvan OIB.

Slotbepaling

Door het tekenen van het inschrijfformulier accepteert u deze Algemene Voorwaarden. In de gevallen waarin deze overeenkomst niet voorziet, beslist OIB na overleg met u. Geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Bonaire. Op deze overeenkomst is uitsluitend het recht voor de BES eilanden van toepassing.

Inschrijving Kamer van Koophandel

Opleidings Instituut Bonaire (OIB) staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Bonaire onder nummer 9268 .

Klachten
Zie de klachtenregeling op onze website.