Middle management op HBO-niveau

Bedrijfsinformatie

Opleidings Instituut Bonaire (OIB) te Bonaire heeft als marktleider voor de volwassenen educatie het meest complete opleidingsaanbod voor werkenden op Bonaire. In de opleidingen van OIB vormt ‘learning by doing’ steeds het uitgangspunt. Praktijkgerichte oefeningen, opdrachten, rollenspelen en simulaties vormen de basis van al onze opleidingen. Door de unieke aanpak past de student de onderwerpen uit de opleiding direct toe in zijn/haar dagelijkse praktijk. Daardoor haalt de student er direct meer resultaat uit.

Middle Management op HBO niveau

Het Middle Management vormt dé schakel tussen het lager en het hoger management. Wil jij deze belangrijke plaats innemen? Dan is de opleiding Middle Management een uitstekende keuze. In deze opleiding staat het ontwikkelen van een gefundeerde beleidsvisie centraal. Daarnaast is er aandacht voor de processen in en stijlen van leidinggeven. Na afloop heb je ook kennis op het gebied van personeel, communicatie, marketing en financiën.

Met het diploma Nemas® Middle Management op zak ben je klaar voor een managementfunctie op middenkaderniveau.

Doelgroep en beroep

De opleiding Middle Management is bestemd voor iedereen die een managementfunctie op middenkaderniveau ambieert. De opleiding is daarnaast zeer geschikt voor managers die zich verder willen bekwamen in hun functie.

Met het officiële diploma Nemas® Middle Management op zak ben je klaar voor een leidinggevende functie. Een leidinggevende op middenkaderniveau heeft inzicht in de processen en stijlen van leidinggeven en kan een gefundeerde beleidsvisie ontwikkelen. Bovendien kan hij of zij praktische managementkwesties oplossen.

Inhoud van de opleiding Middle Management

De opleiding bestaat uit de delen Algemene Managementkennis en Middle Management en bedrijfsvoering.

Een manager hoort zijn of haar organisatie goed te kennen én de omgeving van de organisatie. Denk aan de organisatiestructuur en groeifasen van organisaties. Ook komen strategisch beleid en bedrijfswetgeving uitvoerig aan bod. Bovendien gaan we in op schriftelijke en mondelinge communicatie. Managen is immers voor een groot deel communiceren. Verder is er aandacht voor sociaal beleid, financieel beleid en personeelswerving- en selectie.

Meer over de inhoud:

Algemene Managementkennis

Organisaties

De tijd, dat organisatievraagstukken vooral op productie waren gericht, ligt ver achter ons. Tegenwoordig stemmen organisaties vooral op hun omgeving af. Wat dit precies inhoudt en wat hiervan het belang is voor de manager, komt uitgebreid aan bod in de eerste vier hoofdstukken van het deel Algemene managementkennis.

De hoofdstukken zijn:

 • De organisatie.
 • Organisatie-indelingen en –structurering.
 • Organisatiestructuur.
 • Groeifasen van organisaties.

Strategisch plannen

Een manager krijgt te maken met het strategisch beleid (of strategisch plan) van de gehele organisatie en het daarvan afgeleide deelbeleid voor de afdelingen. In dit deel van de opleiding komt het planningsproces binnen een arbeidsorganisatie aan de orde.

De hoofdstukken zijn:

 • Strategisch planningsproces.
 • Besluitvorming
 • Planning

Bedrijfswetgeving

In dit deel komen enkele juridische aspecten van bedrijfsvoering aan bod. Kennis hiervan is van belang omdat elke manager kan worden gezien als ondernemer van zijn of haar afdeling. Het eerste deel behandelt verschillende samenwerkingsvormen en rechtspersonen. Het tweede deel gaat over arbeidswetgeving.

Veranderen

Dit deel van de opleiding richt zich op veranderingsprocessen en veranderingsdoelen. Uitgangspunt is het veranderen als proces. Het gaat hierin om belangrijke veranderingen die gedurende langere tijd effect hebben. Een manager kan met veranderingen een grote invloed hebben binnen een organisatie.

De hoofdstukken zijn:

 • Veranderen en innoveren.
 • Omgaan met veranderingen.

Managementtheorieën

Een goede manager heeft inlevingsvermogen, is flexibel, kan goed met mensen omgaan en durft beslissingen te nemen. Voordat iemand aan deze beschrijving voldoet, is theoretische kennis noodzakelijk. In dit deel worden behandeld: basisbegrippen van management, taken en rollen van managers, verschillende managementopvattingen en humanresourcesmanagement.

Principes van leidinggeven

Leidinggeven is een belangrijke taak van het management. In dit onderdeel worden diverse facetten van leidinggeven besproken: theorieën die leidinggeven beïnvloeden, delegeren en taakopdrachten geven, span of control en macht.

Motivatie

Wat kan er binnen een organisatie gedaan worden als er een motivatieprobleem bestaat? De oorzaak kan liggen bij de werknemers of bij de organisatie zelf. Na een algemene visie op motivatie, gaat dit hoofdstuk in op individuele motivatie, motivatie in arbeidsorganisaties en manieren om motivatie te beïnvloeden. Ook conflicthantering komt aan bod.

Middle Management en Bedrijfsvoering

Communicatie

Managen is voor een groot deel communiceren. Vaardigheid in communiceren is dus voor elke manager van belang. Vandaar dat aan dit aspect een aantal hoofdstukken zijn gewijd.

De hoofdstukken zijn:

 • Communicatie
 • Schriftelijke communicatie.
 • Mondelinge communicatie.
 • Communicatiebeleid

Sociaal beleid

Sociaal beleid of personeelsbeleid is niet alleen een taak van de afdeling personeelszaken. Ook het lijnmanagement heeft plichten op dit terrein. In dit hoofdstuk worden zowel de plaats en taken van de afdeling personeelszaken, als de sociaal beleidsactiviteiten van de lijnmanager, besproken.

Personeelswerving en -selectie

Werving en selectie zijn niet alleen taken van de afdeling personeelszaken. Ook de lijnmanager heeft er zijn aandeel in. Alle aspecten van werving en selectie komen in dit hoofdstuk aan bod, van de voorbereidingsfase tot aan de aanstelling en introductie.

Conflicthantering

Omgaan met conflicten blijkt niet eenvoudig. In dit hoofdstuk wordt basisgereedschap aangereikt om conflicten te kunnen herkennen en te hanteren.

Financieel beleid

Voor alle activiteiten, welke een onderneming ontplooit, is financiering nodig. Uiteindelijk moet een juiste financiering leiden tot winst. Hoe dit tot stand komt, komt uitgebreid aan bod in dit deel van de opleiding.

De hoofdstukken zijn:

 • Bedrijfseconomie
 • Kosten en kostprijs.
 • Budget

Overig organisatiebeleid

Van algemeen organisatiebeleid leiden we verschillende beleidsvormen op deelterreinen af. Hoewel deze deelterreinen niet direct het werkveld van de manager hoeven te zijn, moet hij of zij er wel kennis van hebben.

De hoofdstukken zijn:

 • Marketing
 • Productbeleid
 • Kwaliteitszorg
 • Logistiek management.
 • Informatisering en automatisering.

 

Het examen bestaat uit twee onderdelen:

 • Deel 1: Algemene managementkennis.
 • Deel 2: Middle Management en Bedrijfsvoering.

De examens bestaan uit 30 gesloten vragen en duren 60 minuten, die je via de computer beantwoordt. Direct na het examen wordt een voorlopige uitslag bekendgemaakt. De officiële uitslag wordt schriftelijk meegedeeld.

Opleidingsduur en voorbereidingstijd

De opleiding duurt plm. 50 weken, exclusief vakanties en er wordt ’s avonds college gegeven van 19.00 tot 21.00 uur. Per bijeenkomst dient de student, afhankelijk van de vooropleiding en werkervaring,  te rekenen op 4 uur voorbereidingstijd.

Vooropleiding

Voor het volgen van de opleiding Middle Management is een HAVO of MBO diploma niveau 4 gewenst. De student kan eveneens deze opleiding volgen, indien bij OIB de opleiding Middel Management op MBO 4 niveau is gevolgd.  Ook kan een student worden toegelaten als hij management kennis op MBO+ werkniveau in de praktijk heeft opgedaan.

Examen Algemene Managementkennis en Middle Management & Bedrijfsvoering

De combinatie van deze twee  examens brengt u het diploma Nemas® Middle Management.

Gedurende de laatste drie maanden wordt er gewerkt aan het opstellen van een businesscase Strategisch Management. Indien de student deze businesscase met een voldoende heeft afgerond, dan ontvangt de student hiervoor een instituut certificaat van OIB.

Kosten en duur van de opleiding:

Duur opleiding: plm. 50 weken exclusief vakanties
Startdatum: dinsdag 5 september 2017
Lesuren: 19:00 uur tot 21:00 uur
Lesgeld: $2485,- inclusief lesmateriaal, tussentoetsen en nakijken businesscase; exclusief 2x examen Associatie $225,- per examen;
Termijnbetalingen: Aanbetaling uiterlijk vier weken vóór aanvang opleiding $350,- daarna 12 x $ 200,- uiterlijk de 30ste of 31ste van iedere maand;
Inschrijfkosten:

 

$ 25,-
Voor  inschrijving : Opleidings Instituut Bonaire (OIB)
Adres: Kaya Jean B.F. Vitte #1
Tel. (+599) 717-1141 / 717-1114
E-Mail: info.oibonaire@gmail.com

 

OIB is aangesloten bij de Nederlandse branche organisatie NRTO.